Hauptwerk C-c3 /45

 

Principal

8'

 

Octav

8'

 

Quint

3'

 

S:Octav

2'

 

Mixtur 6-fach

2'

 

Cymbal 4-fach

1'

 

Copel [H. ged.]

8'

 

Gamba

8'

 

Quintadæna

8'

 

Violetta [H.]

8'

 

Fletten [H.]

4'

 

Pedal C-a / 18

 

Subbass [H. ged.]

16'

 

Octavbass [H.]

8'

 

Octav [H.]

4'

 

Cornetbass 5fach

4'

 

Landsberg am Lech
Heilig-Kreuz-Kirche
Augustin Simnacher, Angelberg (1756) / Georg Jann, Allkofen (1986)

Positiv

 

Principal

4'

 

Flaschinet [M. ged.]

2'

 

Mixtur 4-fach

1'

 

Copel [H. ged.]

8'

 

Flœten [H. ged.]

4'

 

Spizflœt [M., eng]

4'

 

Im Pedal: feste Octavkoppel C–H (ausgebaut)
Pedalkoppel, Manual-Schiebekoppel

Spielhilfen

S P E C I F I C A T I O N S